Roczne sprawozdanie finansowe firmy ... Bilans

site
glebokosc-oddali Głębokość Oddali

Temat: Istota i cel spawozdań finansowych
Nieocenionym źródłem informacji o działalności każdego przedsiębiorstwa jest sprawozdanie finansowe. Podstawą prawną sporządzania sprawozdań finansowych, czyli rocznych raportów z działalności firmy jest ustawa o rachunkowości. To ona określa co znajdzie się w poszczególnych pozycjach widoku działań. Sprawozdanie finansowe to zbiór wielu liczb, które charakteryzują to co działo się w przedsiębiorstwie na przestrzeni ostatnich 12 miesiącach. Najważniejszymi elementami sprawozdania finansowegobilans oraz rachunek zysków i strat. Poza tymi elementami wszystkie firmy muszą sporządzać informację dodatkową, a niektóre zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Niewątpliwie bez funkcjonowania płynnej i sprawnej sprawozdawczości działań żadna firma nie byłaby w stanie w pełni realizować swoich celów i osiągać zysków.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=590Temat: 3) Istota i cel analizy sprawozdań finansowych w świetle istniejących przepisów o rachunkowości
Sprawozdanie finansowe to streszczenie ewidencji księgowej firmy, będące źródłem informacji dla zainteresowanych stron (kontroli, audytu, analityków firmy, kierownictwa firmy). Najpowszechniejszymi sprawozdaniami finansowymi są rachunek operacyjny, rachunek wyników, bilans, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, sprawozdanie biegłych rewidentów, sprawozdanie z łącznie ujętych zysków i strat oraz uzgodnienie zmian stanu kapitału akcyjnego. Sprawozdania roczne dokument przygotowywany corocznie w celu ukazania prawdziwego i rzetelnego stanu firmy. Sprawozdania roczne doręcza się akcjonariuszom i składa w urzędzie rejestrowym, zgodnie z przepisami obowiązującymi firmę. Ich treść obejmuje rachunek wyników, bilans, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, raport dyrektora, sprawozdanie biegłych rewidentów. Sprawozdania finansowe są głównym celem sprawozdawczości, zazwyczaj zawierają też komentarze. Wyjaśniają one treść danych liczbowych i są niezbędne dla każdego, kto chce szczegółowo zbadać dokumentację.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=741


Temat: Transfery - lato 2007
Chętnie zobaczyłbym wszystkie sprawozdania finansowe, tam będzie dokładnie widać co sie tak naprawdę dzieje z tymi pieniędzmi. Dokładnych sprawozdań i przepływów pieniężnych nie zobaczysz. A jeśli jesteś zwolennikiem teorii o workach pieniędzy i czarnych BMW, to pozostaje nocna kryjówka przy płocie i dobry aparat fotograficzny :) KKS Lecha Poznań jest spółką należącą do firmy notowanej na giełdzie. Forma prawna spółki narzuca transparentność bilansu oraz poważny audyt rachunkowości. Do publicznej wiadomości są przedstawiane, min. skonsolidowane (zawierające również dane spółek zależnych) raporty kwartalne wraz z komentarzem. Wszystko to min. na stronie Amici w dziale relacji ... raportu po 1 czy 2 kwartale nie można prognozować budżetu rocznego. Np. wpływy od części sponsorów mają charakter nieregularny (min. Orange). Z innych ciekawostek, które zapamiętałem - właściciel dokonuje (dodatkowego?) aportu finansowego w klub za pomocą pożyczek. Poza tym Lech spłaca dość wysoki kredyt bankowy (częste korzystanie z kredytów to charakterystyczna cecha wszystkich spółek-córek Amici). Edycje: korekta
Źródło: forum.wiaralecha.pl/index.php?showtopic=5017


Temat: ILE ZARABIA WÓJT?
... przez firmy z grupy "Wielkiej Piątki" badające chociażby bilanse i roczne sprawozdania finansowe...i moja ocena dokładności takowych badań i kontroli absolutnie nie opiera się jedynie na domysłach, więc mi tu nie...
Źródło: babice.fora.pl/a/a,210.html


Temat: Polecane i niepolecane książki.
zainteresowalem sie zglebianiem tajnikow inwestowania; najpierw w fundusze, a aktualnie w akcje. Jestem na etapie nauki czytania kwartalnych i rocznych sprawozdan oraz poznawania podstaw analizy fundamentalnej, abym mogl swiadomie inwestowac moje...
Źródło: zainwestuj1.home.pl/viewtopic.php?t=49


Temat: Istota i cele analizy sprawozdań finansowych w świetle istniejących przepisów o rachunkowości
Istota i cele analizy sprawozdań finansowych w świetle istniejących przepisów o rachunkowości Sprawozdania finansowe jest to zestawienie poziomu majątku, źródła z jakich jest finansowane oraz wyniki (zysk lub strata) przedsiębiorstwa na przełomie jakiegoś okresu. Najczęściej sprawozdanie takie jest sporządzane na koniec roku obrachunkowego (nazywa się potocznie zamknięciem roku) oraz innych okresach wynikających z przepisów rachunkowości (np. likwidacji przedsiębiorstwa). Do takich sprawozdań można zaliczyć bilans oraz rachunek zysków i strat itp. Najważniejszym sprawozdaniem finansowym dla firm jest raport roczny, który w sposób czytelny obrazuje wynik firmy w danym roku obrachunkowym. Analiza sprawozdań finansowych jest bardzo ważnym elementem, który pomaga ocenić firmę z punktu widzenia odbiorców, inwestorów, konkurencji, a także pomaga strategicznie zarządzać firmą. Analizę sprawozdań można wykorzystać do oceny wyników przedsiębiorstwa: czy w danym roku rozrachunkowym poniosło zysk czy stratę do okresu poprzedniego, jest niezbędna przy podejmowaniu różnego rodzaju inwestycji, a także przy uzyskaniu np. kredytu. Dokładniej mówiąc analiza sprawozdań polega na przeanalizowaniu (sprawdzeniu) wszystkich dokumentów finansowych firmy. Do takich dokumentów należą: informacje wstępne, rachunek zysków i strat, bilans wraz z informacją wstępną, sprawozdanie przepływów pieniężnych oraz sprawozdanie z przepływu kapitałów. Sprawozdania takie sporządzane są najczęściej przez zatrudnioną w firmie księgową lub zlecone do biura rachunkowego, musi jednak zostać zatwierdzone przez zarząd. Analiza sprawozdań finansowych jest obligatoryjna i wynika z przepisów o rachunkowości. Jest to raport roczny z...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=29


Temat: Istota i cele sprawozdań finansowych
Można powiedzieć, że sprawozdanie finansowe jest ważną częścią rachunkowości. To  wynik jaki firma osiągnęła w przeszłości, a także informacje o finansach firmy. Sprawozdania finansowe są sporządzane na podstawie ustawy o rachunkowości. Analiza finansowa zajmuje się przede wszystkim: badaniem efektywności działalności przedsiębiorstwa, oceną efektywności działalności przedsiębiorstwa, sytuacją finansową i majątkową przedsiębiorstwa. Analiza finansowa jest podstawowym narzędziem wymaganym do badania oceny działalności przedsiębiorstwa. Można też stwierdzić, że jest analitycznym badaniem, które polega na przetworzeniu interpretacji danych zawartych w sprawozdaniu. Analiza sprawozdań finansowych stanowić może podstawę analizy decyzyjnej, jako składnik rachunkowości zarządczej, wspierającej decyzje zarządu oraz kierowników. Analiza sprawozdań finansowych obejmuje ocenę kształtowania się różnych zjawisk, a także procesów ekonomicznych, których liczbowym odzwierciedleniem są dane zawarte w sprawozdaniu. Najważniejsze znaczenie dla przedsiębiorstwa ma sprawozdanie finansowe roczne. Składa się ono z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia. Przedmiotem analizy finansowej są wielkości ekonomiczne, które charakteryzują działalność jednostki w jednostkach pieniężnych. Celem analizy finansowej jest: przedstawienie istoty, oraz roli analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej, ukazanie najważniejszych metod analizy finansowej, zaprezentowanie zasad budowy analitycznych wskaźników, ukazanie sposobów analizy najważniejszych obszarów działalności gospodarczej. Podsumowując, analiza sprawozdań finansowych przedstawia ogólną sytuację finansową przedsiębiorstwa w przeszłości, przyszłości i teraźniejszości. Priorytetem analizy sprawozdań finansowych jest wyciągnięcie wniosków na podstawie zdarzeń przeszłych jednostki gospodarczej o przyszłych...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=702


Temat: Istota i cel analizy sprawozdań finansowych wśród obowiązujących przepisów o rachunkowości
Istota i cel analizy sprawozdań finansowych wśród obowiązujących przepisów o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe to cenna informacja, która dopiero poprzez analizę zawartych w nim danych pozwoli ocenić działalność przedsiębiorstwa. Jednym z podstawowych aspektów rachunkowości a zarazem jej finalnym produktem jest sprawozdanie finansowe na temat których mówią Międzynarodowe Standardy Finansowe. Analiza sprawozdań finansowych jest badaniem analitycznym polegającym na przetworzeniu znajdujących się w nim danych liczbowych uwzględniając różne zjawiska i procesy ekonomiczne. Sprawozdania finansowe zawierają informacje o stanie i zmianach jakie zaszły w sytuacji majątkowej i finansowej oraz o wynikach działalności firmy i dlatego są podstawowym źródłem informacji o rezultatach jej działalności. Celem analizy sprawozdania finansowego jest przyszłościowe wnioskowanie na temat działalności opierając się na bieżących wynikach jak i zdarzeniach z przeszłości, które mogą mieć wpływ na dalsze życie jednostki gospodarczej. Ważnym elementem jest dostarczanie istotnych informacji dotyczących zjawisk i procesów finansowych w uporządkowany sposób, aby poprawnie formułować opinie i sądy. Analiza sprawozdań finansowych powinna obejmować analizę wstępną istotną dla określenia ryzyka specyficznej działalności przedsiębiorstwa i jego strategii. Główne prace analizy wstępnej skupiają się wokół analizy pionowej i analizy poziomej poprzez szczegółowe ujmowanie poszczególnych elementów sprawozdania. Analiza pionowa czyli analiza struktury sprawozdań przedstawiona w postaci procentowej ma na celu hierarchiczne uwzględnianie zależności między liczbami np. relacji wartości aktywów do pasywów w przypadku bilansu majątkowego. Analiza pozioma polegająca na wskazaniu procentowych ... analizy sprawozdania finansowego ważne jest stosowanie zasady celowości, odpowiedniości, współmierności i porównywalności. Obiektywność ocen sytuacji finansowej poprzez prawidłową analizę informacji w prezentowanych sprawozdaniach w dużym stopniu umożliwiają zastosowanie odpowiednich metod badawczych. Poprzez analizę oceniamy kondycję finansową przedsiębiorstwa np. w rocznym przedziale czasowym uwzględniając kryteria rentowności , płynności finansowej, ryzyka operacyjnego i finansowego i niezależności finansowej.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=173


Temat: Istota i cele analizy sprawozdań finansowych w świetle istniejących przepisów o rachunkowości
Barbara Osińska UW Wykształcenie licencjat IV ZEK7 Istota i cele analizy sprawozdań finansowych w świetle istniejących przepisów o rachunkowości. Jednym z aspektów rachunkowości jest sprawozdanie finansowe, które jest finalnym produktem. Za pomocą sprawozdawczości finansowej można przełożyć dane księgowe na informacje nieodzowne do zarządzania przedsiębiorstwem i jego oceny przez odbiorców zewnętrznych. Porównując końcowy wynik analiz sprawozdań różnych jednostek gospodarczych możemy porównać rezultat ich działania. Dzięki odpowiednim metodą i narzędzi analiz sprawozdań finansowych możemy przekonać się jaka jest sytuacja majątkowa jak i finansowa przedsiębiorstwa, wypłacalność i w jakim stopniu zdobywamy zysk zainteresowanego kapitału. Istota sprawozdania finansowego. W skład sprawozdania wchodzą zbiorcze informacje o: - stanie składników majątkowych , źródłach finansowania majątku firmy - bilans, ocena uzyskanych przychodów i rachunek zysków i strat, wysokość środków pieniężnych jakimi dana jednostka dysponuje. Dokonując sprawozdania finansowe powinniśmy zwrócić uwagę na ich zaprezentowanie według obowiązujących wzorów bilansu jak ich rachunku zysków i strat w ustawie o rachunkowości w załącznikach są podobne. Istotne dla potrzeb analizy finansowej jest również porównanie zawartych w sprawozdaniach wielkości z wielkościami z lat ubiegłych, również z wielkościami planowanymi. W ostatnim dniu roku obrachunkowego jest przeprowadzona przez jednostki inwentaryzacja. Istotą sprawozdań finansowych jest dostarczenie informacji o sytuacji jednostki, jej osiągnięciach finansowych jak i zmianach sytuacji finansowej – jest to potrzebne dla ogromnego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Roczne sprawozdanie zawiera: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego - bilans - zestawienie rachunku zysków i strat - dodatkowe informacje i objaśnienia.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=791


Temat: Istota i cele analizy sprawozdań finansowych w świetle istniejacych przepisów.
Sprawozdania finansowe zawierają informacje o stanie i zmianach, jakie zaszły w sytuacji majątkowej i finansowej oraz w wynikach działalności jednostki gospodarczej, dlatego są one podstawowym źródłem informacji o rezultatach jej działalności. Obiektywność ocen sytuacji finansowej oraz trafność podejmowanych decyzji zależą w dużym stopniu od umiejętności analizy danych prezentowanych w sprawozdaniach i zastosowania odpowiednich metod badawczych. Sprawozdania finansowe dostarczają wielu informacji dla ich ... porównywalnością, 5. sprawdzalnością, 6. terminowością, 7. ciągłością. Roczne sprawozdania finansowe zawierają zbiorcze informacje o: - bilans - stan składników majątkowych i źródłach finansowania majątku firmy - rachunek zysków i strat - wysokości uzyskiwanych przychodów oraz ponoszonych kosztów - cash flow - źródła i wysokość środków pieniężnych jednostki oraz kierunkach ich wykorzystania - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych . Przy opracowaniu sprawozdań finansowych bardzo istotna jest ich prezentacja według obowiązujących wzorów bilansu i rachunku zysków i strat, które podane są w załącznikach do ustawy o rachunkowości. Dla potrzeb analizy finansowej ważne jest także zestawienie...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=739All right reserved.
©