rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 21 listopada

site
glebokosc-oddali Głębokość Oddali

Temat: WSPIERANIE EKONOMII SPOŁECZNEJ W BYTOMIU
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych...
Źródło: maszglos.bytom.tk/viewtopic.php?t=1569Temat: Grupa inwalidzka w cywilu
art. 21 26f., gdzie mowa m.in. o tym, że: Art. 26a. 1. Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, który nie ma ustalonego prawa do emerytury, o ... stopnia niepełnosprawności; 3) 50 % najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U.2008.69.415 ze zm. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJz dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych Dz.U.2007.230.1694 ze zm. i wiele innych powiązanych z ustawą. Pozdrawiam Radca WP
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=32143


Temat: Ustawa dotyczacą wykonywania pomiarów elektrycznych
Prezesa Głównego Urzędu Miar (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa nr 27/96 i 4/99) 17. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 89, poz. 1126) 18. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 1997r. nr 54, poz. 348 i nr 158, poz. 1042, z 1998r. nr 94, poz. 594 i nr 106, poz. 668) 19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690) 20. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 03 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 1972r. nr 13, poz. 93). 21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992r. nr 92, poz.460 oraz z 1995r. n 102, poz. 507). 22. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89, poz. 828). 23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 10 1998r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 1998r. nr 135, poz. 882). 24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 10 1998r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztów przyłączania , obrotu energii elektrycznej, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców. (Dz. U. z 1998r. nr 135, poz. 881). 25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. z 1999r. nr 80, poz. 912) 26. Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar nr 12 z dnia 30 03 1999 r. w...
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=833


Temat: Wyjazdy służbowe
Dz.U.06.227.1661 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 ... z 2004 r. Nr 271, poz. 2686 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1554) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Dieta jest przeznaczona ... pracodawca przyznaje zaliczkę na niezbędne koszty podróży. 2. Rozliczenie kosztów podróży przez pracownika jest dokonywane w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży. 3. Do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty ... § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. ______ 1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 131, poz. 914). 2) Zmiany tekstu ... poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i...
Źródło: forum.lasysolidarnosc.org.pl/viewtopic.php?t=25


Temat: Oznakowanie CE, czy nie zawsze jest potrzebne?
U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173), z uwagi na: • brak instrukcji uzytkowania w jezyku polskim (zawierajacej m.in. informacje dotyczace sposobu uzytkowania i czyszczenia wyrobu), • brak oznakowania CE, • brak deklaracji zgodnosci " http://publikacje.uokik.gov.pl/herme...blicRWN&ID=644 " Wyrób nie spelnial zasadniczych wymagan okreslonych w § 9 ust. 2, § 21 ust. 1 oraz § 23 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla zabawek (Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2045), z uwagi na: • zastosowanie metalowych zszywek w opakowaniu, co moglo...
Źródło: forum.ocm.pl/showthread.php?t=75806


Temat: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 01.08.2009r. dotyczące zakresu prac ministerstw Program Reform na miesiące Sierpień - listopad jest rozporządzeniem a zarazem dokumentem przedstawiającym działania, jakie rząd zamierza podjąć dla realizacji ... na nadzieje mas społecznych. To właśnie oni mają dziś nadzieję, że rząd, który dziś tworzymy, ten program zrealizuje. Aby go zrealizować, aby naprawić państwo, aby zdjąć z państwa niepotrzebne ciężary i zwrócić państwo obywatelom, potrzeba wielkiego wysiłku i wielkiego trudu. ZAKRES PRACY MINISTERSTW: MINISTERSTWO FINANSÓW I GOSPODARKI 1) w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki Na podstawie Art. 20. 1. i art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2009 r. o Radzie Ministrów zarządza się, co następuje: § 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Finansów i Gospodarki, zwanego dalej „ministrem”. 2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej: 1) budżet, 2) finanse publiczne, 3) instytucje finansowe, 4) Giełda, 5) nadzór ogólny nad Urzędem Rejestracji Produktów i Usług. - przełożony Prezesa i Wiceprezesów Urzędu Rejestracji Produktów i Usług; MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2) w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Na podstawie Art. 20. 1. i art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2009 r. o Radzie Ministrów zarządza się, co następuje: § 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „ministrem”. 2. Minister ... Ministra Spraw Zagranicznych Na podstawie Art. 20. 1. ustawy z dnia 16 maja 2009 r. o Radzie Ministrów zarządza się, co następuje: § 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Zagranicznych, zwanego dalej „ministrem”. 2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej: 1) prowadzi politykę zagraniczną Republiki Wirtualnego Świata w zakresie ustalonym przez Premiera WŚ o polityce zagranicznej, określoną Konstytucją, 2) ogłasza, za zgodą Prezydenta i Premiera WŚ, doktrynę polityki zagranicznej Republiki Wirtualnego Świata. 3) za zgodą Prezydenta WŚ i Premiera WŚ uznaje państwa obce w imieniu Republiki WŚ, 4) za zgodą ... Ministra Spraw Obywatelskich Na podstawie Art. 20. 1. ustawy z dnia 16 maja 2009 r. o Radzie Ministrów zarządza się, co następuje: § 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Spraw Obywatelskich, zwanego dalej „ministrem”. 2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej: 1) tryb i zasady przyjmowania obywatelstwa RWŚ, 2) nadawanie obywatelstwa RWŚ, 3) wnioskowanie o nadanie odznaczen narodowych do Prezydenta ... PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 5) w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Na podstawie art. 20. 1. i art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2009 r. o Radzie Ministrów zarządza się, co następuje: § 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwanego dalej „ministrem”. 2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej: 1) tryb i zasady przyjmowania podań o pracę, 2) tworzenie nowych miejsc pracy i ich przyznawanie, 3) nadzór ogólny nad Urzędem Stanu Cywilnego, - przełożony Prezesa Urzędu Stanu Cywilnego; 4) przeciwdziałanie bezrobociu, 4) inne obowiązki objęte ustawowo. MINISTERSTWO DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU 6) w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Dziedzictwa Narodowego i Sportu Na podstawie art. 20. 1. i art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2009 r. o Radzie Ministrów zarządza się, co następuje: § 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zwanego dalej „ministrem”. 2. Minister kieruje następującymi ... Edukacji Narodowej. - przełożony Dyrektora Instytutu Edukacji Narodowej; Prezes Rady Ministrów (-) Mathew
Źródło: an.wirtualny-swiat.com/viewtopic.php?t=4709


Temat: wskazówki
i musi wykonywać z racji wkonywanych zadań tech. BHP Pozdro YOCK Syntetyczny opis zawodu Technik bezpieczeństwa i higieny pracy zajmuje się współtworzeniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładach pracy o różnej wielkości, różnych profilach produkcji i usług oraz różnej organizacji pracy. Technicy bezpieczeństwa i higieny pracy kontrolują warunki pracy oraz przestrzeganie przez pracowników zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, informują pracodawcę o zagrożeniach i nieprawidłowościach oraz przedkładają propozycje mające na celu usunięcie tych nieprawidłowości i zagrożeń. Technicy bezpieczeństwa i higieny pracy opiniują instrukcje określające sposób wykonywania przez pracowników obowiązków zawodowych w części dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, określają stopień ryzyka na jakie są narażeni pracownicy w wyniku działania czynników szkodliwych dla zdrowia, współpracują z lekarzem przemysłowym, analizują przyczyny zachorowań na choroby zawodowe i określają działania zapobiegawcze, prowadzą dochodzenie powypadkowe, itp. Podstawy prawne wykonywania zawodu * Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 54 z 1985 r., poz. 276 z późn. zmianami); * Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 12, poz. 49 z póź. zmianami); * Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o Społecznej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 35 poz. 163 z późn. zmianami); * Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55 poz. 234 z późn. zmianami); * Ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. o Dozorze Technicznym (Dz. U. Nr 36 poz. 202); * KODEKS PRACY ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. tekst jednolity po nowelizacji w dniu 2 lutego 1996 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 24 poz. 110 z dnia 1 marca 1996 r. rozdział X: Służba bezpieczeństwa i higieny pracy); * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704). * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; * Norma PN-N-18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania; * Ministerstwo Edukacji Narodowej Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 21 02, Warszawa 1996 r. ; * Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Badań Edukacyjnych: Program nauczania w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy 21 02 dla szkoły policealnej, Warszawa 1996. * Przewodnik po zawodach. Tom III. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1998; * Lelińska K., Sołtysińska G.: Kształcenie zawodowe a zawody na rynku pracy. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1999; * Łuczak A.: Wymagania psychologiczne w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych. CIOP, Warszawa 1998; Opis stanowisk pracy Wykaz typowych stanowisk pracy Kod stanowiska Poziom kwalifikacji Nazwa stanowiska 315202.01 3 Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 315202.02 3 Starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 315202.03 3 Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 315202.04 4 Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Składowe kwalifikacji Kod kwalifikacji Nazwa kwalifikacji cząstkowej 315202.01 Ta wersja standardu nie posiada opisu Wykaz zadań zawodowych Kod zadania Nazwa zadania 315202.01 Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. 315202.02 Ustalanie zgodności oddawanych do użytku obiektów i urządzeń technicznych z dokumentacją projektową i wymaganiami BHP określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej, przepisach prawnych i Polskich Normach. 315202.03 Podejmowanie współpracy w procesie wytwarzania wyrobów o wysokiej jakości poprzez dokonywanie ich oceny pod względem bezpieczeństwa pracy i ergonomii. 315202.04 Ocenianie stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy. 315202.05 Formułowanie propozycji przedsięwzięć prawno-organizacyjnych zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 315202.06 Stosowanie nowoczesnych technik biurowych i metod organizacji pracy. 315202.07 Korzystanie z dostępnych źródeł informacji celem poprawy warunków pracy. 315202.08 Uczestniczenie w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy poprzez włączanie do założeń dokumentacji projektowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu BHP. 315202.09 Ustalanie z właściwymi organami nadzoru nad warunkami pracy oraz laboratoriami badań środowiska pracy, poziomu zagrożenia czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami. 315202.10 Współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy, z organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi w zakresie problemów dotyczących BHP. 315202.11 Sporządzanie bieżących i okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniających obowiązujące normy oraz przepisy ogólne i szczegółowe określające wymagania BHP w realizowanym procesie pracy. 315202.12 Kontrolowanie stanu BHP w zakładzie pracy, sporządzanie sprawozdań i protokołów pokontrolnych oraz wniosków dotyczących spełniania wymagań BHP. 315202.13 Ocenianie ekonomicznych skutków wynikających z zagrożeń czynników szkodliwych, niebezpiecznych, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 315202.14 Współuczestniczenie w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków (przesłuchiwanie poszkodowanych i świadków wypadków, wykonywanie szkiców miejsc wypadków i zbieranie innych...
Źródło: bhpforum.pl/viewtopic.php?t=1538


Temat: becikowe
do konca biezacego okresu zasilkowego tj. do 31 sierpnia 2006 roku, wyplaca swoim pracownikom w czasie trwania ich zatrudnienia oraz osobom wykonujacym prace na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej zasilek ... rodzinnych osrodka pomocy spolecznej. - w pozostalych przypadkach (dotyczy Np.: osob bezrobotnych, osob zatrudnionych u pracodawcow zatrudniajacych ponizej 20 pracownikow, funkcjonariuszy) wniosek o swiadczenia rodzinne uprawnieni skladaja w urzedzie gminy lub w upowaznionym do realizacji swiadczen rodzinnych osrodku pomocy spolecznej. Do wniosku o zasilek rodzinny nalezy dolaczyc przede wszystkim: - uwierzytelniona kopie dokumentu stwierdzajacego tozsamosc osoby ubiegajacej sie o zasilek rodzinny, - ... niepelnosprawne, - zaswiadczenia lub oswiadczenia stwierdzajace wysokosc dochodu rodziny. W zaleznosci od sytuacji rodzinny moga byc tez wymagane inne dokumenty, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Polityki Spolecznej w sprawie sposobu ... zwiazku z nowelizacja ustawy o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 228, poz. 2255, z pozn. zm.) ustawa z dnia 29 grudnia 2005 roku o zmianie ustawy o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2005r., Nr 267, poz. 2260) od stycznia do zasilku rodzinnego przysluguje dodatek z tytulu urodzenia dziecka w wysokosci 1000 zl. Do dnia 31 grudnia 2005 roku, dodatek ... ustalenie uprawnienia do omawianego dodatku nalezy zlozyc najpozniej do dnia, w ktorym dziecko konczy 1 rok zycia. UWAGA! Na wnioski zlozone w grudniu ubieglego roku, ktore sa rozpatrywane juz po 1 ... urodzenia sie dziecka w wysokosci 1000 zl na dziecko wprowadzona ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 12, poz. 67). Jednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia sie dziecka zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z pozn. zm.) jest swiadczeniem rodzinnym. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176, z pozn. zm.) w art. 21 ust. 1 pkt 8 ... w osrodku pomocy spolecznej (w miejscu, gdzie wyplacane sa swiadczenia rodzinne) w terminie trzech miesiecy od dnia narodzin dziecka. Wniosek zlozony po terminie bedzie pozostawiony bez rozpoznania. Do pisemnego wniosku o...
Źródło: lobuziak.pl/forum/showthread.php?t=1533All right reserved.
©